Wniosek o ogłoszenie upadłości po 1 lipca 2023 roku

Rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2023 roku Minister Zdrowia odwołał z dniem 1 lipca 2023 roku stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. [1]

Od marca 2020 roku obowiązywał stan epidemii, a od maja 2022 roku stan zagrożenia epidemicznego.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego ma istotne znaczenie dla umieszczonych w Ustawie covidowej [2] przepisów dotyczących terminowości zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – art. 15zzra.

Przypominam, że zgodnie z powyższym przepisem, aby doszło do wydłużenia terminu musiały być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  1. podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;
  2. istnieje związek przyczynowy między powstaniem stanu niewypłacalności a COVID-19 (jego skutkami gospodarczymi, społecznymi, a nawet zdrowotnymi).

Jednocześnie wprowadzono domniemanie, że stan niewypłacalności zaistniał z powodu COVID-19, jeśli powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Powyższy przepis powodował, że w okresie trwania stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie biegł, a rozpoczęty ulegał przerwaniu, a po tym okresie termin biegnie na nowy. Przypominam, że określony w art. 21 Prawa Upadłościowego termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni.


[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2023.1118)

[2] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095)


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *