Poniżej przedstawiam sygnatury spraw w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych:

 • DR – dokumenty doradcy restrukturyzacyjnego – restrukturyzacja
 • DU – dokumenty doradcy restrukturyzacyjnego – upadłość
 • GR – sprawy o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • GReu – sprawy o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • GRez – zażalenia rozpoznawane przez sąd restrukturyzacyjny
 • GRk – środki odwoławcze rozpoznawane przez sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • GRo – wszczęte przed sądem restrukturyzacyjnym sprawy rozpoznawane według przepisów k.p.c., w tym sprawy z wniosku Ministra Sprawiedliwości złożonego na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 oraz z 2019 r. poz. 55)
 • GRp – sprawy restrukturyzacyjne po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
 • GRp-Sąd-U – sprawy wszczęte w przedmiocie wniosków oraz pism składanych do rozpoznania przez Sąd w sprawach prowadzonych na podstawie art.491 zn. 27 ust. 1 p.u.
 • GRp-Sędzia-U – sprawy wszczęte w przedmiocie wniosków oraz pism składanych do rozpoznania przez Sędziego w sprawach prowadzonych na podstawie art.491 zn. 27 ust. 1 p.u.
 • GRp-U – sprawy o zatwierdzenie układu albo umorzenie postępowania w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na podstawie art. 491 zn. 27 ust. 1 p.u.
 • GRp-ns – sprawy o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli art. 491 zn. 27 ust 1 p.u.
 • GRs – sprawy restrukturyzacyjne po otwarciu postępowania sanacyjnego
 • GRu – sprawy restrukturyzacyjne po otwarciu postępowania układowego
 • GRz – sprawy restrukturyzacyjne po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu
 • GRz-nu – sprawy o zawarcie układu art. 211 zn. 1 ust. 1 pr.restr.
 • GU – sprawy o ogłoszenie upadłości, w tym wnioski osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u., sprawy o otwarcie wtórnego postępowania upadłościowego oraz o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu
 • GUk – środki odwoławcze rozpoznawane przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 • GUo – wszczęte przed sądem upadłościowym sprawy rozpoznawane według przepisów k.p.c., w tym powództwa o wyłączenie z masy upadłości oraz sprawy z wniosku Ministra Sprawiedliwości złożonego na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
 • GUp – sprawy upadłościowe po ogłoszeniu upadłości, w tym osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u. oraz dla wtórnych postępowań upadłościowych i postępowań prowadzonych po uznaniu orzeczenia o wszczęciu
 • GUp”sk”-Zw – akta do zgłoszeń wierzytelności dla akt spraw upadłościowych prowadzonych przez syndyka na podstawie art.491zn.1 ust. 2 p.u.
 • GUp-K-upr – sprawy o ustalenie planu spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań lub umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, umorzenie lub zakończenie postępowania w sprawach upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych na podstawie art. 491 zn. 1 ust. 1 p.u.
 • GUp-Sąd-upr – sprawy wszczęte w przedmiocie wniosków oraz pism składanych do rozpoznania przez Sąd w sprawach upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych na podstawie art.491 zn. 1 p.u.
 • GUp-Sędzia-upr – sprawy wszczęte w przedmiocie wniosków oraz pism składanych do rozpoznania przez Sędziego wyznaczonego w sprawach upadłościowych prowadzonyh po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych na podstawie art.491 zn. 1 p.u.
 • GUp-Zw – akta do zgłoszeń wierzytelności dla spraw upadłościowych prowadzonych przez syndyka na podstawie art.5 ust. 1 i 2 p.u.
 • GUp-s – sprawy upadłościowe prowadzone przez syndyka na podstawie art. 491 zn.1 ust. 1 p.u.
 • GUp-s-Zw – akta do zgłoszeń wierzytelności dla akt spraw upadłościowych prowadzonych przez syndyka na podstawie art.491zn.1 ust. 1 p.u.
 • GUu – sprawy o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenia zobowiązań upadłego w postępowaniach upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • GUz – zażalenia rozpoznawane przez sąd upadłościowy
 • Ga – sprawy gospodarcze przedstawione z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych oraz skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
 • Ga-KRZ – sprawy przedstawione z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych
 • Gz – sprawy gospodarcze przedstawione z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi
 • Gz-KRZ – sprawy przedstawione z zażaleniami na postanowienia sądów rejonowych
 • Gzd – sprawy o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej
 • PB – procedura biurowa
 • WSC – sprawy, gdzie wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie
 • WSNc – skargi nadzwyczajne od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę