Planowane zmiany w przepisach upadłościowych (cz. 2)

Kontynuując wcześniejszy wpis przedstawiam dalszą część porównania projektu zmiany przepisów – szczególnie projekt zmian do Ustawy o licencji syndyka.

Planowana zmianaObecne przepisy
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301, 1692, 1967 i 2127) po art. 54b dodaje się art. 54c w brzmieniu:
„Art. 54c. § 1. Uchylenie czynności egzekucyjnej może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. § 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pozostają w mocy skutki związane z zastosowaniem środka egzekucyjnego, w ramach którego dokonano uchylonej czynności egzekucyjnej. § 3. Organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o uchyleniu czynności egzekucyjnej.”.
Brak
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7), w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2­3 i ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 655);”.
 

2) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655, 1802 i 2089);
W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku pozostawienia wniosku o dopuszczenie do egzaminu bez biegu (bez rozpoznania), wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do udziału w egzaminie albo złożenia przez osobę, która wystąpiła o dopuszczenie do egzaminu, nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w egzaminie, dwie trzecie uiszczonej opłaty egzaminacyjnej podlega zwrotowi, na pisemny wniosek tej osoby złożony do Ministra Sprawiedliwości, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku.”;
Brak
2) w art. 17:
a) w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) informacje, czy osoba wpisana na listę wskazała listę sądów, o których mowa w art. 17c wraz ze wskazaniem nazwy sądów.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest obowiązana zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w terminie 30 dni od daty ich powstania, z uwzględnieniem ust. 3c i 3d.”,
c) po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu:
„3d. Osoba posiadająca licencje doradcy restrukturyzacyjnego jest obowiązana niezwłocznie zgłosić zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt. 8.”,  
d) po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
„6. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w oświadczeniu wskazuje nie więcej niż trzy sądy upadłościowe w których będzie pełnić funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio lub wskazuje nie więcej niż trzy sądy restrukturyzacyjne w których będzie pełnić funkcję nadzorcy, zarządcy albo organu, do którego przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio.
7. Spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w oświadczeniu wskazuje nie więcej niż trzy sądy upadłościowe, w których będzie pełnić funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio lub wskazuje nie więcej niż trzy sądy restrukturyzacyjne, w których będzie pełnić funkcję nadzorcy, zarządcy albo organu, do którego przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio.
8. Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może pozostawać wspólnikiem spółki handlowej, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkiem zarządu reprezentującym spółkę w nie więcej niż jednej spółce pełniącej funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.”;
3. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest obowiązana zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w terminie 30 dni od daty ich powstania, z uwzględnieniem ust. 3c.  

3) po art. 17b dodaje się art. 17c w brzmieniu: „Art. 17c. 1. Na podstawie informacji, o których mowa w art. 17 ust. 6 i 7 w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe przy każdym sądzie upadłościowym i sądzie restrukturyzacyjnym tworzy się sądowe listy doradców restrukturyzacyjnych.Brak
Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361503

Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *