Planowane zmiany w przepisach upadłościowych (cz. 1)

Jakiś czas temu na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmian do ustawy – prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe oraz innych przepisów. W tym oraz kolejnych wpisach staram się przybliżyć planowane zmiany porównując je z obecnymi przepisami.

Poniżej zestawienie planowanych zmian do ustawy – Prawo Upadłościowe:

Planowane zmianyObecne przepisy
art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości stosuje się odpowiednio przepisy art. 216a-216ab, art. 219, art. 220, art. 221, art. 224, art. 228 ust. 1, 2 i 3 i art. 229 ust. 2 oraz przepisy części pierwszej księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem art. 89 § 11, art. 130 § 6, art. 1301a, art. 1302, art. 1391, art. 2051, art. 2052, art. 2054-20512 i art. 219 oraz przepisów o zawieszeniu postępowania, o wznowieniu postępowania i o postępowaniu w sprawach gospodarczych.”;  
Do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości stosuje się odpowiednio przepisy art. 216a-216ab, art. 219, art. 220, art. 221, art. 224, art. 228 ust. 1, 2 i 3 i art. 229 ust. 2 oraz przepisy części pierwszej księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem art. 1301a, art. 1302, art. 1391, art. 2051, art. 2052 i art. 2054-20512 oraz przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania oraz postępowaniu w sprawach gospodarczych.
w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Do tymczasowego nadzorcy sądowego przepisy art. 156 ust. 4, art. 157, art. 1571, art. 157a, art. 159-161, art. 166 ust. 6, art. 167 ust. 2, art. 167a, art. 167b, art. 170-172 i art. 178 stosuje się odpowiednio.”;  
1. Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Do tymczasowego nadzorcy sądowego przepisy art. 156 ust. 4, art. 157, art. 157a, art. 159-161, art. 166 ust. 6, art. 167 ust. 2, art. 167a, art. 167b, art. 170-172 i art. 178 stosuje się odpowiednio.
w art. 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do zarządcy przymusowego przepisy art. 38 ust. 1a-3 oraz przepisy ustawy o syndyku stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 200a-200g”;  
4. Do zarządcy przymusowego przepisy art. 38 ust. 1a-3 oraz przepisy ustawy o syndyku stosuje się odpowiednio.
po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu:
„Art. 127a. 1. Finansowanie udzielone dłużnikowi w postępowaniu restrukturyzacyjnym w celu realizacji planu restrukturyzacyjnego, uwzględnione w tym planie lub finansowanie udzielone w celu zapewnienia kontynuowania działalności dłużnika, bądź utrzymania lub zwiększenia wartości przedsiębiorstwa dłużnika, nie może być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub niepodlegające wykonaniu, jeżeli zostało udzielone za zgodą sędziego-komisarza lub rady wierzycieli albo było przewidziane w planie restrukturyzacyjnym, złożonym wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu. 2. Podmioty zapewniające finansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdy finansowanie takie wiąże się ze szkodą dla ogółu wierzycieli.”;  
Brak
po art. 129 dodaje się art. 129a w brzmieniu:
„Art. 129a. 1. Umowy oraz operacje finansowe uwzględnione w zatwierdzonym planie restrukturyzacyjnym lub układzie nie mogą zostać uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub niepodlegające wykonaniu z tego powodu, że działają na szkodę ogółu wierzycieli.
2. Umowy oraz operacje finansowe, o których mowa w ust. 1 obejmują przede wszystkim:
1) zapłatę wynagrodzeń i kosztów z tytułu negocjowania, przyjęcia lub zatwierdzenia planu restrukturyzacji;
2) zapłatę wynagrodzeń i kosztów z tytułu profesjonalnego doradztwa ściśle związanego z restrukturyzacją;
3) zapłatę wynagrodzenia pracowników za już wykonaną pracę;
4) wszelkie płatności i wypłaty dokonane w ramach prowadzenia zwykłej działalności, inne niż te, o których mowa w pkt. 1-3.”;  
Brak
w art. 145:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym pomimo dokonania zgłoszenia wierzytelności wierzytelność ta nie została umieszczona na liście wierzytelności i bezskutecznie minął termin do wniesienia sprzeciwu co do uznania bądź odmowy uznania tej wierzytelności. W przypadku wniesienia sprzeciwu postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne może być podjęte przeciwko syndykowi po prawomocnym rozpoznaniu sprzeciwu.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Druga strona podjętego przeciwko syndykowi postępowania, o którym mowa w ust. 1 może dochodzić kosztów tego postępowania zgłaszając te wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Należności z tytułu kosztów postępowania podlegają zaspokojeniu w kategorii, w której zaspokaja się należność objętą takim postępowania. Jeżeli przedmiotem postępowania były wyłącznie odsetki, koszty postępowania zaspokaja się w kategorii trzeciej”;  
1. Postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.
2. (uchylony).
w art. 157 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe oraz która złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1007).
2. Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję, o której mowa w ust. 1 i złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, oraz która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.”;  
1. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
2. Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję, o której mowa w ust. 1, oraz która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
w art. 1571:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Sąd wyznacza syndyka na podstawie sądowej listy doradców restrukturyzacyjnych według kolejności określonej na tej liście w danej kategorii spraw.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wyznaczenia na funkcję syndyka doradcy restrukturyzacyjnego, który był ustanowiony tymczasowym nadzorcą sądowym albo zarządcą przymusowym w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
3. W uzasadnionych przypadkach sąd wyznacza syndyka, biorąc pod uwagę specyfikę danej sprawy, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz, w przypadku jej przedstawienia, opinię co do wyboru osoby syndyka, złożoną przez uznanych przez dłużnika wierzycieli, dysponujących co najmniej połową uznanych przez dłużnika wierzytelności. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:
„4. Przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczania syndyka będącego spółką handlową.
5. Na wyznaczenie syndyka na podstawie ust. 3 przysługuje zażalenie.
6. W przypadku:
1)   przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
b)   osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub c) osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro,
2) spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, umieszczonej w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459 i 1512),
3) przedsiębiorcy realizujący zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305),
4) deweloperów, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, spółdzielni mieszkaniowych, emitentów obligacji – sąd wyznacza do pełnienia funkcji syndyka osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się.
7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, kategorie spraw oraz tryb i sposób wyznaczenia syndyka albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.”;  
1. Sąd wyznacza syndyka, biorąc pod uwagę liczbę spraw, w których osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub syndyka w innych postępowaniach upadłościowych, a także jej doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczania syndyka będącego spółką handlową.
3. W przypadku:
1) przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
c) osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro,
2) spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, umieszczonej w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872),
3) przedsiębiorcy realizujący zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) – sąd wyznacza do pełnienia funkcji syndyka osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.
w art. 159 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zastępcy syndyka przepisy ustawy o syndyku stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 200a-200g.”;  
3. Do zastępcy syndyka przepisy ustawy o syndyku stosuje się odpowiednio.
w art. 170 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przed odwołaniem syndyka sąd jest obowiązany do jego wysłuchania. W przypadku uprawdopodobnienia podstaw do odwołania syndyka sąd może do czasu wydania postanowienia w przedmiocie odwołania zawiesić syndyka w wykonywaniu jego czynności, ustanawiając tymczasowego syndyka, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 200a-200g.”;
  Przed odwołaniem syndyka sąd jest obowiązany do jego wysłuchania. W przypadku uprawdopodobnienia podstaw do odwołania syndyka sąd może do czasu wydania postanowienia w przedmiocie odwołania zawiesić syndyka w wykonywaniu jego czynności, ustanawiając tymczasowego syndyka, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.
w art. 176 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Syndyk niezwłocznie zawiadamia o ogłoszeniu upadłości ministra właściwego do spraw obrony narodowej, jeżeli upadły wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650).”;  
Brak
W tytule IV w dziale III w rozdziale 2 po oddziale 2 dodaje się oddział 2a w brzmieniu:
„Oddział 2a Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad uchwałą o zmianie syndyka
Art. 200a. 1. W terminie dwóch miesięcy od dnia wyznaczenia syndyka co najmniej trzech wierzycieli lub wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie co najmniej piątą część sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 116 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz wierzycieli, którzy nabyli wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, chyba że przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed ogłoszeniem upadłości mogą zgłosić w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 157 ust. 1 lub 2, i która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji syndyka w tym postępowaniu.
2. Zgłoszenie obejmuje wskazanie imienia i nazwiska oraz numeru licencji doradcy restrukturyzacyjnego albo nazwy i numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki handlowej, która może zostać wyznaczona do pełnienia funkcji syndyka spółki.
3. W przypadku spraw, o których mowa 1571 ust. 5, wierzyciele mogą wskazać do pełnienia funkcji syndyka wyłącznie kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego.
4. Do zgłoszenia załącza się zgodę, o której mowa w ust. 1.
5. Zgłoszenie osoby, o której mowa w ust. 1, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 jest bezskuteczne.

Art. 200b. 1. W terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 200a, sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad uchwałą o zmianie syndyka.
2. W przedmiocie zmiany syndyka głosują wierzyciele ujęci na liście wierzytelności zatwierdzonej przez sędziego-komisarza.
3. Do czasu zatwierdzenia listy wierzytelności uprawnienia wierzycieli do udziału w zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad uchwałą o zmianie syndyka ustala sędzia komisarz na podstawie:
1) spisu wierzycieli załączonego przez dłużnika do wniosku o ogłoszenie upadłości;
2) spisu wierzytelności bezspornych przedstawionego na żądanie sędziego-komisarza przez syndyka, sporządzonego w oparciu o księgi rachunkowe i inne dokumenty upadłego;
3) przedłożonych przez wierzycieli tytułów egzekucyjnych;
4) spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
4. Wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym syndyk zamieszcza kartę do głosowania lub na zgromadzeniu wierzycieli, w sposób określony w art. 198.
5. W terminie 7 dni od dnia zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania uchwały o zmianie syndyka, syndyk zamieszcza w aktach sprawy informację o sposobie głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z pouczeniem o sposobie uwierzytelnienia się i sposobie wypełnienia karty do głosowania oraz o możliwości głosowania na zgromadzeniu wierzycieli w sposób określony w art. 198.

Art. 200c. W przypadku zgłoszenia kilku osób, o których mowa w art. 200a ust. 2, sędzia-komisarz ustala kolejność głosowania nad zgłoszonymi kandydatami. Pod głosowanie poddaje się wszystkich zgłoszonych kandydatów. Za wybranego uznaje się tego kandydata, który uzyskał największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 200d.

Art. 200d. 1. Uchwała wierzycieli o zmianie osoby syndyka zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom z wyłączeniem wierzycieli, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz wierzycieli, którzy nabyli wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, chyba że przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed ogłoszeniem upadłości.
Art. 200e. 1. W terminie tygodnia od dnia zgromadzenia wierzycieli na którym głosowano nad uchwałą o zmianie syndyka, uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwale wierzycieli. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymaganiom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
2. Sędzia-komisarz rozpoznaje zarzuty w terminie tygodnia od dnia przedłożenia mu zarzutów.
3. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu w terminie dwóch tygodni od dnia przekazania mu uchwały wierzycieli może uchylić tę uchwałę, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza interes wierzycieli. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.
Art. 200f. 1. Na podstawie uchwały wierzycieli o zmianie osoby syndyka sąd zmienia syndyka i powołuje do pełnienia tej funkcji osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 157 ust. 1 lub 2, wskazaną w uchwale zgromadzenia wierzycieli. Przepisu art. 1571 ust. 1-3 nie stosuje się.
2. Sąd wydaje postanowienie nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia przekazania uchwały sędziemu-komisarzowi. Sędzia-komisarz może wstrzymać wykonanie uchwały wierzycieli do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu uchwały wierzycieli. Art. 200g. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym oddziale do zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania uchwały o zmianie syndyka, stosuje się odpowiednio przepisy Oddziału 2.”;  
Brak
w art. 207a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej w pełnym składzie, za którą głosowało co najmniej czterech członków, albo na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej zgodnie z wnioskiem upadłego sąd zmienia syndyka i powołuje do pełnienia tej funkcji osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 157 ust. 1 lub 2, wskazaną przez radę wierzycieli, chyba że byłoby to niezgodne z prawem, rażąco naruszałoby interes wierzycieli lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wskazana osoba nie będzie należycie pełniła obowiązków. Na postanowienie sądu odmawiające powołania osoby wskazanej przez radę zażalenie przysługuje wyłącznie członkom rady wierzycieli oraz upadłemu. W przypadku powołania na funkcję syndyka na podstawie art. 200c zmiana syndyka wymaga zgody zgromadzenia wierzycieli”;  
1. Na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej w pełnym składzie, za którą głosowało co najmniej czterech członków, albo na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej zgodnie z wnioskiem upadłego sąd zmienia syndyka i powołuje do pełnienia tej funkcji osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 157 ust. 1 lub 2, wskazaną przez radę wierzycieli, chyba że byłoby to niezgodne z prawem, rażąco naruszałoby interes wierzycieli lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wskazana osoba nie będzie należycie pełniła obowiązków. Na postanowienie sądu odmawiające powołania osoby wskazanej przez radę zażalenie przysługuje wyłącznie członkom rady wierzycieli oraz upadłemu.
w art. 216a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach uregulowanych w ustawie, w tym w sprawach ze skargi kasacyjnej oraz w sprawach rozpoznawanych przed sądem upadłościowym lub sądem właściwym do ogłoszenia upadłości według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 216ab, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy.”,


b) ust. 1e otrzymuje brzmienie:
„1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1c pkt 2, oryginał dokumentu albo jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, składa się do organu postępowania, do którego wniesiono pismo, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma. Przepis art. 130 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio do oryginału dokumentu albo jego odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, złożonego po terminie.”;  
1. W postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 216ab, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, o czym poucza się wnoszącego pismo albo dokument. Pouczenie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo albo dokument jest tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca przymusowy, syndyk albo organ, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.  

1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1c pkt 2, oryginał dokumentu albo jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego składa się w sądzie upadłościowym bez wezwania w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma. Przepis art. 130 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
w art. 216aa:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jeżeli pisma procesowe oraz dokumenty są wnoszone przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę restrukturyzacyjnego albo Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przepisu ust. 1 nie stosuje się.”,
b) uchyla się ust. 5;Brak5. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, wnoszą pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, przepis art. 130 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
w art. 222 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zażalenia na postanowienia sądu upadłościowego rozpoznaje sąd upadłościowy w innym składzie z wyjątkiem zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 1571 ust. 5, art. 163 ust. 4, art. 166 ust. 6, art. 172 ust. 1, art. 362 ust. 1, art. 365 ust. 3, art. 366 ust. 3, art. 368, art. 370a ust. 10, art. 370d ust. 1-2, art. 370e ust. 1, art. 370f ust. 3, art. 371 ust. 3, art. 4911 ust. 2, art. 4915 ust. 2, art. 49112a ust. 8, art. 49114 ust. 7, art. 49119 ust. 1-3, art. 49120 ust. 1, art. 49121 ust. 1 i art. 49122 ust. 1 i 2, które rozpoznaje sąd drugiej instancji.”;  
1a. Zażalenia na postanowienia sądu upadłościowego rozpoznaje sąd upadłościowy w innym składzie z wyjątkiem zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 163 ust. 4, art. 166 ust. 6, art. 172 ust. 1, art. 362 ust. 1, art. 365 ust. 3, art. 366 ust. 3, art. 368, art. 370a ust. 10, art. 370d ust. 1-2, art. 370e ust. 1, art. 370f ust. 3, art. 371 ust. 3, art. 4911 ust. 2, art. 4915 ust. 2, art. 49112a ust. 8, art. 49114 ust. 7, art. 49119 ust. 1-3, art. 49120 ust. 1, art. 49121 ust. 1 i art. 49122 ust. 1 i 2, które rozpoznaje sąd drugiej instancji.
w art. 229 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach nieuregulowanych ustawą do postępowania upadłościowego stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem art. 89 § 11, art. 130 § 6, art. 1301a, art. 1302, art. 1391, art. 2051, art. 2052, art. 2054-20512 i art. 219 oraz przepisów o zawieszeniu postępowania, o wznowieniu postępowania i o postępowaniu w sprawach gospodarczych, chyba że ustawa stanowi inaczej.”;
1. W sprawach nieuregulowanych ustawą do postępowania upadłościowego stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem art. 1301a, art. 1302, art. 1391, art. 2051, art. 2052 i art. 2054-20512 oraz przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania oraz postępowaniu w sprawach gospodarczych, chyba że ustawa stanowi inaczej.  
18)  w art. 241 otrzymuje brzmienie:
„Art. 241. Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub wierzyciel w terminie wyznaczonym przez syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego z wyjątkiem § 6.”;  
Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub wierzyciel w terminie wyznaczonym przez syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 130Kodeksu postępowania cywilnego.
w art. 257 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli sprzeciw nie odpowiada wymaganiom wskazanym w ust. 1 lub nie uiszczono należnej opłaty, przepis art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 130 § 6. Sędzia- komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie.”;  
 
2. Jeżeli sprzeciw nie odpowiada wymaganiom wskazanym w ust. 1 lub nie uiszczono należnej opłaty, przepis art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. Sędzia-komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie.
w art. 262 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do orzeczeń, dotyczących kosztów postępowania sądowego, administracyjnego lub sądowoadministracyjnego podjętego przeciwko syndykowi na podstawie art. 145 ust. 1.”;  
Brak
w art. 376 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 373 i art. 374, wszczyna się wyłącznie na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, prokuratora, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Wygaśnięcie wtoku postępowania funkcji tymczasowego nadzorcy, zarządcy przymusowego lub syndyka oraz zaspokojenie wierzytelności wierzyciela będącego wnioskodawcą nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania wszczętego na jego wniosek. W sprawach tych stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym z wyjątkiem art. 89 § 11, art. 130 § 6, art. 1301, art. 1302, art. 219 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy art. 12a, art. 29-30, art. 34, art. 216a-216ab, art. 219 ust. 1a-lc, art. 220 ust. 2-6, art. 221 i art. 228 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 220 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;  
1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 373 i art. 374, wszczyna się wyłącznie na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, prokuratora, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Wygaśnięcie wtoku postępowania funkcji tymczasowego nadzorcy, zarządcy przymusowego lub syndyka oraz zaspokojenie wierzytelności wierzyciela będącego wnioskodawcą nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania wszczętego na jego wniosek. W sprawach tych stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym. Przepisy art. 12a, art. 29-30, art. 34, art. 216a-216ab, art. 219 ust. 1a-lc, art. 220 ust. 2-6, art. 221 i art. 228 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 220 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
w art. 4912 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio, z tym że przepisów art. 21, art. 25, art. 145, art. 151-155, art. 163, art. 164, art. 168 , art. 176 ust. 2, art. 200a-200g, art. 244, art. 245, art. 253-264, art. 307 ust. 1, art. 337-339, art. 343 ust. 1a, art. 346 ust. 2 i art. 347-­356 oraz art. 358-366 nie stosuje się. Przepisy art. 13, art. 22a, art. 32 ust. 5, art. 36­-40 i art. 43 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wyłącznie wierzyciel. Przepis art. 361 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy upadłość została ogłoszona wyłącznie na skutek uwzględnienia wniosku wierzyciela.”;
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio, z tym że przepisów art. 21, art. 25, art. 145, art. 151-155, art. 163, art. 164, art. 168 ust. 1-3 i 5, art. 176 ust. 2, art. 244, art. 245, art. 253-264, art. 307 ust. 1, art. 337-339, art. 343 ust. 1a, art. 346 ust. 2 i art. 347-356 oraz art. 358-366 nie stosuje się. Przepisy art. 13, art. 22a, art. 32 ust. 5, art. 36-40 i art. 43 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wyłącznie wierzyciel. Przepis art. 361 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy upadłość została ogłoszona wyłącznie na skutek uwzględnienia wniosku wierzyciela.
po art. 49111a dodaje się art. 49111b w brzmieniu:
„Art. 49111b. 1. Syndyk przechowuje środki pieniężne wchodzące w skład masy upadłości na:
1) rachunku upadłego do którego uzyskał dostęp w związku z pełnieniem funkcji syndyka upadłego albo
2) na należącym do syndyka, wyodrębnionym rachunku bankowym.
2. Na rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być przechowywane wyłącznie środki wchodzące w skład masy upadłości.
3. Rachunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest prowadzony w sposób umożliwiający w każdym czasie identyfikację masy upadłości, w skład której wchodzą przechowywane na nim środki pieniężne.
4. Rachunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie podlega zajęciu. Syndyk informuje bank o przeznaczeniu rachunku, z podaniem sygnatury postępowania upadłościowego, z którego środki pieniężne będą przechowywane na rachunku bankowym, najpóźniej w dniu dokonania pierwszej wpłaty.
5. W razie ogłoszenia upadłości osoby pełniącej funkcję syndyka, środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wchodzą do masy upadłości osoby pełniącej funkcję syndyka.
6. W przypadku śmierci osoby pełniącej funkcję syndyka, kwoty zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wchodzą do spadku po osobie pełniącej funkcję syndyka.
7. W przypadku zmiany osoby syndyka, środki o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu nowemu syndykowi.
8. Przepisy ust. 4 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczania syndyka będącego spółką handlową.”;  
Brak
w art. 49114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 49114a ust. 1 lub art. 49116 ust. 1 lub 2a, syndyk załącza sprawozdanie z przeprowadzonych czynności, raport z wpływów i wydatków w okresie postępowania upadłościowego oraz raport ze zmian w stanie i składzie masy upadłości w okresie postępowania upadłościowego ze wskazaniem łącznej kwoty uzyskanej z likwidacji masy upadłości.”.3. Do projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 49114a ust. 1 lub art. 49116 ust. 1 lub 2a, syndyk załącza:
1) dowody doręczenia upadłemu oraz wierzycielom projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 49114a ust. 1 lub art. 49116 ust. 1 lub 2a, wraz z pouczeniem o treści ust. 4 i zobowiązaniem do złożenia stanowiska, o którym mowa w pkt 2, w terminie czternastu dni;
2) stanowiska upadłego oraz wierzycieli albo informację, że upadły lub wierzyciele nie złożyli stanowiska wraz z podaniem przyczyny jego niezłożenia.
Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361503

Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *