Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank SA

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank SA (KRS: 0000304735, NIP: 1080004850). Również dziś ukazało się w KRZ obwieszczenie o tej upadłości, zatem każdy wierzyciel ma 30 dni na zgłoszenie swojej wierzytelności.

Poniżej przedstawiam treść obwieszczenia opublikowanego na stronie krs.ms.gov.pl (data dostępu: 20.07.2023 r, godz. 21.57):

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2023 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Getin Noble Bank S.A. Spółka akcyjna, KRS 0000304735, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/188/2023, postanowił:

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Getin Noble Bank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000304735, nr NIP 1080004850, adres Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, reprezentowany zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego przez administratora Pawła Małolepszego;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów;
  4. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
  5. stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
  6. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Marcin Mirosław Kubiczek (numer licencji 244);
  7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.
  8. ustanowić na podstawie art. 429 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny kuratorem dla dłużnika Getin Noble Bank Spółka akcyjna w Warszawie;
  9. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA1M/GUp/44/2023.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy.

Treść obwieszenia można pobrać tutaj (źródło: krz.ms.gov.pl – data dostępu 20.07.2023 r godz. 21.57).