Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

W tym wpisie postaram się przybliżyć sposób w jaki technicznie należy dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

W kolejnych postaram się przybliżyć dalsze szczegóły, w tym dotyczące zgłoszenia wierzytelności wobec Getin Noble Bank SA.

Kilka dni temu na stronie KRZ ukazały się instrukcja oraz film poświęcony zgłoszeniu wierzytelności. Warto zapoznać się z tymi instrukcjami, a celem uzupełnienia, w tym wpisie postaram się krótko i przejrzyście przedstawić najważniejsze kroki.

W pierwszej kolejności należy założyć konto w portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Jak to zrobić opisywałem już wcześniej – dla osób fizycznych i dla innych podmiotów. Bez założenia konta nie da się zgłosić wierzytelności, a później uczestniczyć w postępowaniu.

Wybór formularza

Po zalogowaniu do portalu użytkowników zarejestrowanych wchodzisz do sekcji „Nowy wniosek” a następnie „wyszukaj nowy wniosek

Wybór formularza

W polu wyszukiwania wpisujesz „zgłoszenie wierzytelności” albo odpowiadający mu numer formularza – 30048

Sygnatura

W wyskakującym okienku należy wpisać sygnaturę akt postępowania z podziałem na poszczególne sekcje: Kod wydziału, rodzaj, numer i rok. Prawidłowe wypełnienie sygnatury jest niezbędne dla prawidłowego zgłoszenia wierzytelności.

Sygnaturę znajdujemy w obwieszczeniu wyszukanym na stronie KRZ w części obwieszczenia zawierającej informacje o sposobie zgłaszanie wierzytelności. Sygnatura do zgłoszeń wierzytelności najczęściej powinna zawierać oznaczenia: GUp-Zw, GUp-s-Zw lub GUp„sk”-Zw.

Klikamy „Utwórz” prawym dolnym rogu.

Część I

Pierwsza część zawiera dane identyfikujące adresata zgłoszenia, czyli syndyka. Jeżeli podałeś prawidłową sygnaturę, to dane powinny podstawić się automatycznie.

Część II

Kolejna część to dane wierzyciela. Konieczne jest wybranie któregoś z poniższych pól. Jeżeli wybierzesz „samodzielnie” to pojawi się pole umożliwiające wpisanie swoich danych.

Część III

Po wybraniu „wprowadź dane” konieczne będzie zapisanie formularza i wpisanie w nowych oknach szczegółowych danych. Z punktu widzenia zgłoszenia wierzytelności i późniejszej weryfikacji szczególnie ważne jest ID użytkownika w systemie – ono umożliwia komunikację z syndykiem. ID powinno podstawić się automatycznie. Na wszelki wypadek warto je sprawdzić klikając pole z nazwą użytkownika w górnym prawym rogu strony.

Dane dłużnika – upadłego

W kolejnej części mamy dane dłużnika – upadłego. Jeżeli sygnatura została podana prawidłowo to dane te podstawiają się automatycznie.

Część IV – wierzytelność

W tej części należy szczegółowo opisać wierzytelność, w szczególności jej kwotę, kategorię oraz podstawę.

Najczęściej kwota główna wpisywana jest w kategorii 2 a odsetki w kategorii 3. Dla pewności zalecam lekturę przepisu art. 342 ust. 2 Prawa Upadłościowego, który zamieszczam w przypisach.

Uwaga! W przypadku upadłości banków kategorie należności reguluje przepis art. 440 Prawa Upadłościowego – patrz przypis

Część IV A – należność główna

W tej części wpisujemy wysokość należności (kwoty) głównej.

Część IV B – odsetki

Co do zasady odsetki należą się od dnia wymagalności roszczenia do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Syndyk weryfikując zgłoszenie wierzytelności prawdopodobnie zweryfikuje te wyliczenia więc na wszelki wypadek można załączyć wyliczenie z którego wynika kwota zgłaszanych odsetek.

Część IV C – inne, w tym koszty
Część V – dodatkowe informacje

W tej części wpisujemy numer rachunku bankowego. Znacząco przyspieszy to wypłatę sumy należnej z planów podziału.

Część VI – podsumowanie

W tej części system powinien podsumować wcześniej wprowadzone dane.

Część VII – załączniki

Do zgłoszenia można dołączyć załączniki w szczególności skany umów, tytułów wykonawczych, wyliczeń, czy inne dokumenty wskazujące na zasadność i wysokość zgłaszanego roszczenia.

Jeżeli zgłoszenie następuje w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o upadłości nie podlega żadnej opłacie.

Zapisanie zgłoszenia

Po skończonej edycji zgłoszenie wierzytelności należy zapisać. W tym celu należy użyć opcji „Zapisz” w prawym dolnym rogu strony.

Zapisanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego wysłaniem! Konieczne jest jeszcze podpisanie zgłoszenia oraz wysyłka!

Wysyłanie

Po zapisaniu zgłoszenie trafia do „Skrzynki przesyłek” – zaznaczyłem strzałką po lewej stronie gdzie jej szukać.

Wysyłanie

Z menu obok naszego pisma wybieramy „podpisz” i po podpisaniu w oddzielnym module wracamy w to samo miejsce.

Wysyłanie

Pozostaje tylko kliknąć „wyślij” i nasze pismo zostanie wysłane. O doręczeniu do adresata dowiemy się w elektronicznego potwierdzenia dostępnego w skrzynce odbiorczej.


Przypisy

Art. 342 ust. 1 Prawa Upadłościowego – kategorie należności w przypadku upadłości (nie dotyczy upadłości m.in. banków):

 1. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:
  1) kategoria pierwsza – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079 i 1115) oraz należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jak również należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu;
  2) kategoria druga – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
  3) kategoria trzecia – odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów;
  4) kategoria czwarta – należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.

Art. 440 Prawa Upadłościowego:

 1. Zaspokojenie wierzytelności i należności przypadających od upadłego banku następuje zgodnie z ust. 2-6.
 2. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości banku dzieli się na następujące kategorie:
  1) kategoria pierwsza – należności, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed dniem ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  2) kategoria druga – należności osób fizycznych, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu środków objętych ochroną gwarancyjną innych niż środki gwarantowane w rozumieniu art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
  3) kategoria trzecia:
  a) podkategoria pierwsza: pozostałe należności z tytułu środków objętych ochroną gwarancyjną innych niż środki gwarantowane w rozumieniu art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
  b) podkategoria druga: pozostałe należności wynikające z umów rachunku bankowego,
  c) podkategoria trzecia: odsetki od należności ujętych w kategoriach, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz podkategoriach, o których mowa w lit. a i b,
  d) podkategoria czwarta: inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
  4) kategoria czwarta:
  a) podkategoria pierwsza: odsetki od należności ujętych w pkt 3 lit. d, a także sądowe kary grzywny i administracyjne kary pieniężne oraz należności z tytułu darowizn i zapisów,
  b) podkategoria druga: należności jednostki zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 130e ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oraz jednostki zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
  5) kategoria piąta – należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie 5 lat przed dniem ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategoriach niższych;
  6) kategoria szósta – należności z tytułu obligacji lub innych instrumentów dłużnych, które wykazują właściwości zbywalnych wierzytelności, lub z tytułu instrumentów wywołujących skutki prawne dłużnych instrumentów finansowych, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, z wyłączeniem należności określonych w pkt 9, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:
  a) pierwotny umowny termin zapadalności należności wynosi co najmniej rok,
  b) w umowie lub załączonych do niej dokumentach i informacjach dotyczących emisji dłużnych instrumentów finansowych lub instrumentów wywołujących skutki prawne dłużnych instrumentów finansowych, a w stosownych przypadkach także w prospekcie emisyjnym, w sposób wyraźny i przystępny określono kategorię zaspokojenia należności,
  c) należności nie wynikają:
  – z instrumentów pochodnych, w szczególności takich, które odnoszą się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, lub które wykazują właściwości pochodnych instrumentów finansowych,
  – ze strukturyzowanych produktów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.),
  d) wartość nominalna jednej obligacji lub jednego instrumentu dłużnego nie jest niższa niż 400 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w innej walucie, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia przez emitenta decyzji o emisji;
  7) kategoria siódma – należności z tytułu zobowiązań podporządkowanych niezaliczanych do funduszy własnych banku, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
  8) kategoria ósma – należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy własnych banku, o których mowa w art. 62 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013”, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
  9) kategoria dziewiąta – należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy własnych banku, o których mowa w art. 51 rozporządzenia nr 575/2013, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
  10) kategoria dziesiąta – należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy własnych banku, o których mowa w art. 26 rozporządzenia nr 575/2013, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji.
  2a. Do kategorii szóstej zalicza się instrumenty dłużne, o zmiennym oprocentowaniu, wynikającym z powszechnie stosowanej stopy procentowej wyrażonej za pomocą wskaźnika o charakterze referencyjnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1), oraz instrumenty dłużne, które są denominowane w walucie innej niż waluta polska, o ile świadczenia główne lub uboczne są denominowane w tej samej walucie.
 3. Z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępowania upadłościowego, a następnie koszty przymusowej restrukturyzacji niepokryte z przychodów z przymusowej restrukturyzacji, a jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają – również inne zobowiązania masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum. Przepisy art. 343 ust. 1a i 2 oraz art. 344 stosuje się.
 4. Należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu wypłaty środków gwarantowanych lub zapewnienia możliwości ich podjęcia nie wymagają zgłoszenia. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, przepis art. 342 ust. 5 pkt 2-3 oraz ust. 6 stosuje się.
 6. Przepisy dotyczące zaspokojenia należności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych przez Fundusz pracownikom upadłego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *